Gebruikersvoorwaarden

Hieronder volgt een uitleg van de gebruikersvoorwaarden Unit Victor. Lees aandachtig en merk op dat je moet je een veteraan moet zijn of via het uitzonderings proces bent toegelaten om een account aan te maken.

1. Introducerende bepalingen

Deze Gebruiksvoorwaarden (hierna: 'Overeenkomst') vormen een wettelijke overeenkomst tussen de natuurlijke persoon (hierna: 'Eindgebruiker') die, door middel van het downloaden en installeren van de Unit Victor-app en de onderliggende software (hierna: 'Applicatie'), voornemens is gebruik te maken van de Unit Victor-app, en het bedrijf No Worries Company B.V., gevestigd te Oirschot en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 69364486.

Door installatie en/of gebruik te maken van de Unit Victor-app, is Eindgebruiker gebonden aan de in de Overeenkomst bepaalde voorwaarden. Indien Eindgebruiker niet instemt en/of niet voldoet aan de in deze Overeenkomst bepaalde voorwaarden, krijgt Eindgebruiker geen toegang tot de Unit Victor-app.

2. Verwerving Applicatie

Eindgebruiker dient de Unit Victor-app te verwerven in de Apple App Store of in de Google Play Store. Eindgebruiker mag de Unit Victor-app alleen installeren op de apparaten die zijn gekoppeld aan zijn/haar account bij de Apple App Store dan wel de Google Play Store.

3. Gebruiksrecht

3.1 De Unit Victor-app kan alleen worden gebruikt indien de Eindgebruiker een account aanmaakt bij No Worries Company en de Eindgebruiker akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden en met het Privacy Statement.

3.2 De Unit Victor-app is een besloten omgeving voor Veteranen. Alleen Veteranen mogen een account aanmaken en zodoende gebruikmaken van de Unit Victor-app. Indien een Eindgebruiker zich registreert, zal worden gecontroleerd of de Eindgebruiker een Veteraan is. Dat wordt gedaan door een check uit te voeren op het registratienummer in combinatie met de postcode waarop de registratie staat.

3.3 Het is Eindgebruiker niet toegestaan om enig deel van de Unit Victor-app te reverse engineeren of deze te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan.

3.4 Bij het aanmaken van een account en profiel gaat de Eindgebruiker er expliciet mee akkoord dat No Worries Company zijn e-mailadres, andere contactgegevens en een individueel wachtwoord verwerkt en gebruikt zoals beschreven in het Privacy Statement. Naast zijn contactgegevens kant de Eindgebruiker persoonlijke gezondheidsinformatie invoeren waarmee de Applicatie specifieke resultaten kan bieden.

3.5 De Eindgebruiker is verantwoordelijk voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord en toegangscode. De Eindgebruiker is verder verantwoordelijk voor alle activiteiten die op zijn account worden uitgeoefend

3.6 No Worries Company is niet verplicht om registraties te accepteren. Naar eigen inschatting en discretie, zal No Worries Company het aanmaken van alle accounts die bedoeld zijn om de Applicatie te verstoren of vervalsen, afwijzen.

5. Privacy

No Worries Company hecht grote waarde aan de privacy van de Eindgebruikers. Indien een Eindgebruiker zich registreert, gaat hij akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens zoals beschreven in het Privacy agreement.

6. Updates en upgrades

6.1 No Worries Company zal van tijd tot tijd updates uitbrengen die fouten in de Unit Victor-app herstellen en/of nieuwe functionaliteiten toevoegen.

6.2 Updates kunnen van deze Overeenkomst afwijkende voorwaarden bevatten. Eindgebruiker dient deze voorwaarden te accepteren alvorens de Unit Victor-app bijgewerkt zal worden.

7. Intellectueel eigendom

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de Unit Victor-app berusten uitsluitend bij No Worries Company. Dit geldt ook indien een aanpassing/uitbreiding daarop als maatwerk op specificatie is vervaardigd. Eindgebruiker verklaart hierbij het intellectuele eigendom van No Worries Company te respecteren en op generlei wijze inbreuk te maken op het intellectuele eigendom van No Worries Company.

7.2 No Worries Company heeft een eeuwigdurend gebruiksrecht ten aanzien van informatie die door Eindgebruiker geüpload of verzonden wordt. No Worries Company is gerechtigd om deze informatie te gebruiken in verband met de Unit Victor-app en de promotie daarvan. No Worries Company heeft het recht om een sublicentie te verstrekken en is geen vergoeding aan de Eindgebruiker verschuldigd.

7.3 Eindgebruiker gaat ermee akkoord geen inhoud of Gebruikerscontent te plaatsen, te uploaden, te publiceren, in te dienen, op te slaan of te verzenden die: (i) inbreuk maakt op, misbruik maakt van of inbreuk pleegt op het octrooi, auteursrecht, handelsmerk, bedrijfsgeheim, morele rechten of andere intellectuele eigendomsrechten van een derde; of rechten op publiciteit of privacy; (ii) inbreuk maakt op of pleit voor gedrag dat in strijd zou zijn met toepasselijke wet- of regelgeving of aanleiding zou geven tot wettelijke aansprakelijkheid; (iii) frauduleus, vals, misleidend of misleidend is; (iv) lasterlijk, obsceen, pornografisch, vulgair of aanstootgevend is; (v) discriminatie, onverdraagzaamheid, racisme, haat, intimidatie of schade aan een persoon of groep bevordert; (vi) gewelddadig of bedreigend is of bevordert geweld of acties die een persoon of entiteit bedreigen; of (vii) illegale of schadelijke activiteiten of stoffen bevordert.

7.4 Eindgebruiker gaat er verder mee akkoord geen activiteiten te ondernemen die de Applicatie (of de servers en netwerken die verbonden zijn met de Applicatie) verstoren.

8. Garanties

Er wordt geen garantie gegeven dat de Unit Victor-app beantwoordt aan de verwachtingen. De Unit Victor-app wordt 'as is' verstrekt en voor zover wettelijk toegestaan met uitsluiting van alle impliciete en expliciete aanspraken op conformiteit of juistheid. Aanspraken op juistheid en herstel van fouten zijn uitsluitend mogelijk zoals in deze Overeenkomst is bepaald.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Met uitzondering van opzet of bewuste roekeloosheid sluit No Worries Company zijn volledige aansprakelijkheid uit jegens Eindgebruiker en/of derden voor schadevergoeding voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst en/of het gebruik van de Unit Victor-app of van de resultaten van de Unit Victor-app, dit alles in de breedste zin van het woord (contractbreuk, onrechtmatige daad of een andere rechtsgrond).

9.2 In geen geval is de totale aansprakelijkheid van No Worries Company jegens Eindgebruiker en/of een derde (die een desbetreffende vordering indient via Eindgebruiker) hoger dan € 1.000,00.

9.3 No Worries Company is nooit aansprakelijk jegens Eindgebruiker en/of een derde (die een desbetreffende vordering indient via Eindgebruiker) voor eventuele indirecte schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, of andere bijkomstige, speciale of gevolgschade of strafvergoeding boven de feitelijk geleden schade, uit hoofde van overeenkomst, onrechtmatige daad, garantie of uit enige andere hoofde.

9.4 No Worries Company is eveneens niet aansprakelijk jegens Eindgebruiker en/of een derde (die een desbetreffende vordering indient via Eindgebruiker) voor eventuele schade als gevolg van het uitlekken van data.

9.5 No Worries Company is in het bijzonder niet verantwoordelijk als Eindgebruiker de dienst gebruikt voor medische doeleinden. Unit Victor verstrekt geen diagnose of iets in die strekking waaraan rechten kunnen worden ontleent.

10. Beveiliging

No Worries Company zal zich inspannen om de Unit Victor-app up-to-date te houden, in ieder geval waar het beveiligingsaspecten betreft. No Worries Company is hierbij echter afhankelijk van zijn leverancier(s) en mag afzien van het doorvoeren van bepaalde updates als dit naar zijn oordeel een correcte werking van de Unit Victor-app niet ten goede komt.

11. Overmacht

In geval van overmacht is No Worries Company nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Eindgebruiker ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen van het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, (distributed) denial of service aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming, gewijzigde overheidsmaatregelen alsook andere gebeurtenissen waardoor No Worries Company buiten zijn macht redelijkerwijs niet in staat is tot levering.

12. Duur en beëindiging

12.1 Deze Overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd.

12.2 Indien de Eindgebruiker een voorwaarde van deze Overeenkomst niet nakomt, is Eindgebruiker van rechtswege in gebreke en heeft No Worries Company het recht de Overeenkomst te ontbinden.

12.3 No Worries Company mag deze Overeenkomst na kennisgeving, waaronder begrepen via de Unit Victor-app, aan Eindgebruiker, al dan niet met redenen, opzeggen mits zij een opzegtermijn van één maand in acht neemt. Eindgebruiker bevestigt middels acceptatie van deze Overeenkomst dat dit een redelijke opzegtermijn is.

12.4 Eindgebruiker is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. Na opzegging dient de Eindgebruiker alle Applicaties te verwijderen van zijn apparaten.

12.5 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden dan wel wordt opgezegd, is No Worries Company gerechtigd de Unit Victor-app en alle door de Eindgebruiker aldaar geplaatste gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts op te heffen.

13. Wijzigen van de overeenkomst

13.1 No Worries Company mag deze Overeenkomst op ieder moment wijzigen. Wijzigingen zullen uiterlijk zestig (60) dagen voor inwerkingtreding worden medegedeeld. Eindgebruiker kan in dat geval de overeenkomst opzeggen uiterlijk tot dertig (30) dagen voordat de gewijzigde overeenkomst in werking is getreden. Gebruik van de Unit Victor-app na de wijziging zal worden opgevat als akkoord op de gewijzigde voorwaarden.

13.2 Updates aan de Unit Victor-app kunnen worden verstrekt onder afwijkende voorwaarden. Het is niet mogelijk een dergelijke update in gebruik te nemen zonder deze afwijkende voorwaarden te accorderen. De afwijkende voorwaarden nemen vanaf dan de plaats in van de huidige Overeenkomst.

14. Rechtskeuze en forumkeuze

14.1 Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

14.2 Geschillen in verband met deze overeenkomst worden bij uitsluiting van andere rechtbanken voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.

15. Slotbepalingen

15.1 No Worries Company mag deze Overeenkomst overdragen aan een derde mits de Eindgebruiker daar toestemming voor geeft. Toestemming zal niet op onredelijke gronden worden geweigerd.

15.2 Indien een clausule uit deze overeenkomst ongeldig wordt bevonden, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan.

Deze gebruikersvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 5 juni 2018.